شناسنامه

تفسير جهان به جاي تغيير جهان

 

مهرنامه، ماهنامه‌اي است خبري- تحليلي و آموزشي كه در زمينه علوم انساني و علوم اجتماعي منتشر مي‌شود. علوم انساني به آن بخش از دانش مدرن اطلاق مي‌شود كه فرهنگ بشري را در عصر جديد ساخته است. در واقع اگر تمدن انسان مديون علوم طبيعي است و تكنولوژي در جهان جديد نماد دخالت انسان در طبيعت و برساختن تمدن است، فرهنگ انسان هم مديون علوم انساني است و برآمدن ايدئولوژي نماد تلاش انسان براي ساختن جامعه جديد است. بدين ترتيب علوم انساني دربرگيرنده دايره گسترده‌اي از معارف و علوم مانند علوم سياسي، علوم اجتماعي، علوم اقتصادي، علوم عقلي و علوم ديني است كه در مهرنامه بدان خواهيم پرداخت. فلسفه، تاريخ، الهيات، جامعه‌شناسي، اقتصاد و سياست در صورت علمي و نظري خود مضامين اصلي مهرنامه را تشكيل مي‌دهد. درعین حال موضوعاتی درباره رابطه دیگر معارف انسانی با اندیشه و جامعه همچون علوم طبیعی، ادبیات و هنرها را بررسی می‌کنیم.

مهرنامه در پي آن نيست كه به مصاديق بپردازد در واقع به تعبير فقهي هدف ما صدور فتوا نيست، تشخيص حكم است. مهرنامه همچنين از هيچ ايدئولوژي سياسي و اجتماعي جانبداري نمي‌كند و طرفدار هيچ جناح سياسي يا فكري نيست. گرچه نسبت ايدئولوژي به علوم انساني مانند نسبت تكنولوژي به علوم طبيعي است اما از آنجايي كه ما برخلاف كارل ماركس به جاي تغيير جهان در پي تفسير جهان هستيم راه تفكر عميق را در نقد ايدئولوژي‌هاي بشري مي‌دانيم و از اين لحاظ تفاوتي در نقد ليبراليسم، ماركسيسم، سكولاريسم، فاشيسم، آنارشيسم، نهيليسم و ... احساس نمي‌كنيم. مهرنامه رسالت خود را ترويج دانشوري مي‌داند و به همين علت مي‌كوشد با ارتقاي مباحث علوم انساني از جدال‌هاي روشنفكري به جدل‌هاي دانشورانه به ارتقاي سطح آكادميك علوم انساني در ايران كمك كند. توجهي كه اخیرا به علوم انساني در مجادلات فکری شده است ياريگر ما در بسط نگاه انتقادي و اثباتي در علوم انساني خواهد بود. تلاش براي فهم موضوع بوم‌شناسي علوم انساني يكي از اهداف مهرنامه است و بديهي است در اين راه به چاپ نظرات موافق و مخالف خواهد پرداخت. اين ماهنامه دست ياري به سوي همه روشنفكران و دانشوران علوم انساني دراز مي‌كند.

تبلیغات

 

    

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.